Vaše zákonné povinnosti při prodeji a po prodeji nemovitosti.

Klíčovými slovy tohoto článku jsou reality, nemovitosti, jak prodat byt, dům, pozemek, chci prodat byt, dům, pozemek.


  1. Od 1. 1. 2013 je povinnost podávat návrhy na vklad do katastru nemovitostí pouze na standardizovaném formuláři. Poplatek za podání žádosti o povolení vkladu je 1 000 Kč. Podání, která nebudou na předepsaném formuláři, budou zamítnuta bez práva na navrácení poplatku 1 000 Kč za povolení návrhu na vklad. Poplatek 1 000 Kč se platí přímo na pokladně katastrálního úřadu v hotovosti nebo platební kartou s přirážkou 15 Kč. Rovněž je možné vylepit na návrh na vklad 1 000 Kč kolkovou známku a poslat návrh na vklad s kupní smlouvou doporučeně na příslušný katastrální úřad.

  2. Od 1. 1. 2014 se smlouvy, které mají být zaneseny do katastru nemovitostí, podávají pouze v jednom exempláři, na kterém musí být úředně ověřeny podpisy všech účastníků smlouvy.

  3. Prodávající má mít k prodávané nemovitosti průkaz energetické náročnosti budovy (PEN) lidově nazývaný „energetický štítek“. Originál nebo opis tohoto PEN by měl prodávající předat kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bytu, lze tuto povinnost nahradit předáním vyúčtování elektřiny, plynu a tepla za poslední 3 roky, pokud společenství vlastníků nemá vypracovaný PEN

  4. Od 1. 1. 2014 se prodávající a kupující se mohou dohodnout, kdo z nich zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí v souladu se Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, předpis č. 340/2013 Sb. Dříve se této 4%ní dani říkalo daň z převodu nemovitosti. Plátce daně se může rozhodnout, zda určení směrné hodnoty bytu nechá na finančním úřadě nebo zda podá jako dříve znalecký posudek. Pokud se rozhodne, nechat určení směrné hodnoty nemovitosti na pracovnících finančního úřadu, musí vyplnit přílohu č. 2, týkající se pozemku a dále přílohu odpovídající tytu nemovitosti 2A, 2B nebo 2C. Formuláře daňového přiznání a příslušných příloh si je možné stáhnout například zde. Daňové přiznání i úhrada daně z nabytí nemovitých věcí musí být do konce 3. měsíce následujícím po měsíci, v němž katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu. Jako přílohu daňové přiznání je třeba přiložit prostou kopii kupní smlouvy a vyrozumění o provedení vkladu, které přišlo každému z účastníků řízení poštou od katastrálního úřadu, po té, co katastr provedl požadovaný vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy.

  5. Kupující má povinnost přihlásit se k placení daně z nemovitosti, a to v lednu, který poprvé následuje po získání vlastnického práva k nemovitosti. Daňové přiznání kupující podává jen jednou, nejpozději do 31. 1., ale povinnost uhradit daň z nemovitosti je každý rok do 31. 5.

  6. Pokud prodávající prodá nemovitost se ziskem a nesplní podmínky pro osvobození od daně z příjmu, má povinnost zahrnout tento zisk do svého daňového přiznání a zaplatit daň z příjmu. Od daně z příjmu je osvobozen v případě, že nemovitost vlastní pět let nebo v ní měl dva roky bezprostředně před prodejem své bydliště.

Nechte si od nás navrhnout nejlepší hypotéku
přesně pro Vás!
Email:  Telefon:
Více informací o provizích Zpět
na seznam témat